Presentació

Benvolguda/t, L’equip directiu de l’escola de grau professional La Lira Ampostina, en nom de tot el professorat i del personal d’administració i serveis, et donem la benvinguda a un nou curs. L’escola de grau professional de La Lira Ampostina té la missió d’oferir ensenyaments musicals en els àmbits instrumental i teòric adreçats als estudiants amb coneixements previs que vulguin obtenir el Títol Professional de Música, o bé aprofundir en la seva formació. D’acord amb l’ordenació curricular dels ensenyaments professionals de música que preveu la LOE (Decret 25/2008, de 29 de gener), aquesta guia contempla les particularitats següents pel curs 2017-2018:

 • Continuarem treballant en el desplegament del PCC d’acord amb el criteri d’autonomia de centres, amb la fita de la millora continuada de la tasca de formació i de l’oferta educativa de l’escola en la mesura dels recursos al nostre abast.
 • A nivell de tràmits administratius i, continuant amb la política del darrer curs, hem adoptat un model de pre-matrícula que ens ha de permetre aprofundir en l’anticipació i una millor planificació dels horaris individuals, una gestió més eficient dels recursos i, en definitiva, oferir un millor servei als nostres estudiants.
 • Des de l’equip docent hem volgut potenciar tot el que fa referència a la pràctica col·lectiva de la música. En aquest sentit, trobareu uns projectes de banda que esperem siguin engrescadors. A més, en la mesura dels recursos de que disposem, continuarem afavorint intercanvis amb altres centres educatius i institucions i en complementar l’activitat acadèmica per mitjà de classes magistrals, cursos i activitats diverses.

Desitgem que aquesta Guia de l’estudiant sigui una eina útil que t’orienti al llarg del curs. Recorda que és un document viu que s’anirà actualitzant al nostre web. Et recomanem que la consultis periòdicament (molt especialment el calendari) per tal de cercar-hi la informació totalment actualitzada.

 
 
Música de Cambra

La línia metodològica: “es potencia la participació en les orquestres, banda o diferents grups instrumentals, i també la música de cambra en les seves diferents modalitats.”

Per tal d’estimular la motivació de l’alumnat en l’assignatura de Música de cambra, un millor aprofitament i major gaudi de la seva pràctica, l’assignació de grups en els cursos 4t, 5è i 6è es farà bàsicament a través del sistema de “Grups preprogramats”. Previament, s’hauran assignat els “Grups de Centre”, on l’alumnat ve designat pels diferents departaments.

 
Tutoria

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar a través de l’estudi musical les capacitats dels alumnes, orientant-los per a aconseguir maduració i autonomia i, els ajuda a prendre decisions en vista de les opcions posteriors. És el conjunt de totes aquelles activitats d’acolliment, d’integració, d’orientació i coordinació pedagògica en els àmbits curriculars i professionals.

En l’acció tutorial hi està implicat, de manera compartida, tot l’equip docent sota la supervisió de l’àrea de tutoria i avaluació del Centre.

A l’inici de cada curs, s’assignarà a cada alumne un professor-tutor que farà el seguiment del seu procés d’aprenentatge.

 
 
Avaluació

Segons el Decret 25/2008 de 29 de gener, que estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés:

 • L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua i integradora, i es durà a terme per a cada assignatura en referència als objectius establerts a l’annex 1 d’aquest decret, i tenint en compte els objectius que el centre estableixi en el projecte curricular (art. 10.1 de l’esmentat decret).
 • Totes les activitats del curs (classes, audicions, exàmens, proves de nivell, etc.) formen part de la valoració final del procés d’aprenentatge que ha seguit l’alumne. En cada assignatura es determinarà el valor específic de cadascuna d’aquestes activitats.
 • L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat que intervé en la formació de l’alumne/a, reunits en junta d’avaluació i coordinats per la persona tutora. Les decisions relatives a les qualificacions de les assignatures es prendran de manera col·legiada (art. 10.2 de l’esmentat decret).
 • Els resultats de l’avaluació de cada assignatura del currículum s’expressaran per mitjà d’una escala de puntuació d’1 a 10 sense decimals, i serà necessària una qualificació mínima de 5 per considerar-la positiva (art. 10.3 de l’esmentat decret).

Promoció de curs

L’alumne pot promocionar de curs amb dues assignatures suspeses. L’alumne pot recuperar aquestes assignatures pendents (una o dues) mitjançant la superació de proves extraordinàries.Amb tres assignatures suspeses l’alumne no podrà promocionar ni tenir opció a fer les proves extraordinàries i haurà de repetir curs.

Repeticions

L’alumne repetirà curs si ha suspès tres assignatures.
El centre pot eximir l’alumne de cursar aquelles assignatures que ja ha aprovat.
En cas de repetir les assignatures aprovades es tornaran a avaluar.

Promoció extraordinària

Són aquelles en les que no se segueix la correlativitat dels cursos degut a la diferència del nivell de l’alumne/a amb el que es requereix pel curs que està realitzant. Aquestes promocions es decidiran mitjançant la convocatòria de juntes extraordinàries.
Si la comissió d’avaluació ho considera convenient i, a proposta del tutor, l’alumne podrà promocionar a un curs diferent del següent amb una prova de nivell extraordinària, però es necessari que la mitjana de les assignatures troncals (instrument i llenguatge /harmonia del curs anterior) sigui 8 o 9.
Aquesta prova serà per constatar el nivell de la resta d’assignatures (excepte instrument) del curs promocionat. No es pot promocionar de manera extraordinària el curs que han fet la prova d’accés al centre.
Informes d’avaluació

A final de cada quadrimestre l’alumne i/o pares rebran de part del tutor una valoració específica del seu procés d’aprenentatge, i el corresponent informe d’avaluació. Aquest informe recollirà una puntuació de l’1 al 10 de cada assignatura.

Adreceu-vos a l’apartat Normativa acadèmica per ampliar informació respecte a qüestions en referència a:

 • permanència en el grau professional
 • promoció de curs
 • assignatures pendents
 • promoció extraordinària
Beques per a Grau Professional

Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2016-2017 cursen ensenyaments postobligatoris.

a) Quanties fixes
– Quantia fixa lligada a la renda
– Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
– Beca bàsica
b) Quantia variable
– Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.


Accedeix

Professorat repertorista

L’escola i centre de grau professional La Lira Ampostina posa a disposició del professorat i alumnat un conjunt de pianistes repertoristes.

L’organització específica del treball amb el pianista repertorista és responsabilitat de cadascun dels departaments afectats i el cap d’estudis.

Audicions organitzades pel professorat d’instrument

 • Núm. màxim per curs i professor/a: 3.
 • Calendari general d’audicions: s’establirà des dels departaments, d’acord amb la planificació dels professors/es instrumentistes.
 • Partitures: els professors/es entregaran el llistat de partitures per l’audició del primer quadrimestre abans del 15 de novembre, i el del segon quadrimestre abans de l’1 de març.
 • En el cas de l’alumnat de sisè curs, els professors/es hauran d’entregar el llistat complet de tot el curs abans del 30 de novembre.
 • En el cas de les activitats organitzades per la direcció del centre (setmana cultural/jornada de portes obertes/concurs de solistes/etc.), aquesta establirà en cada cas els criteris generals d’acord amb la normativa vigent.

Premis d’Honor
Les obres que s’interpretaran seran les treballades durant el curs.

Proves d’accés a centres de grau superior
Les obres que s’interpretaran seran les treballades durant el curs. En cas de repertori nou establert per la normativa de les proves d’accés a centres de grau superior, es consideraran les possibilitats dels canvis imprescindibles, sempre d’acord amb el cap d’estudis, el cap de departament i el/la pianista repertorista corresponent.

Proves banda/orquestra
No serà necessària la participació dels pianistes repertoristes.

Aules d’assaig
El centre posarà a disposició aules d’assaig en qualsevol època de l’any, paral·lelament a les activitats del centre, especialment per preparar les proves d’accés a grau superior de música i als Premis d’Honor. Els caps de cada departament entregaran a el/la cap d’estudis, un mes abans de la realització d’aquestes activitats, una relació de les necessitats concretes (nombre, dia i hora) d’espais.

Activitats externes al centre
Les activitats externes al centre, a excepció de les proves d’accés al grau superior, no són responsabilitat del pianista repertorista, menys en el cas d’aquelles activitats organitzades per la direcció del centre