SOCIETAT | Assemblea general

La Junta de La Lira Ampostina convoca l’Assemblea General Ordinària de Socis, que tindrà lloc el proper diumenge, dia 3 d’abril de 2022 a l’Auditori “Octavi Ruíz”, a les 11,00 hores del mati, per tractar del següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior l’assemblea general ordinària de socis.
  2. Examen i aprovació, si s’escau, de l’estat de Comptes i moviment de socis. 3. Renovació de càrrecs: President, Vice-Secretari i vuit Vocals (art.36 estatuts socials). Ratificació de substitucions.
  3. Informe de la Presidència.
  4. Precs i preguntes.

Junta directiva. Amposta, 3 de març de 2022

NOTA.- Art 34.4 dels estatuts socials 4. Els socis que vulguin ser membres de la Junta Directiva, deuran de presentar la corresponent candidatura. Aquesta, per a ser valida, es presentarà en format llista, i estarà integrada, per un minin, de cinc candidats. La Llista especificarà els càrrecs que cada persona ocuparà per al supòsit de ésser elegits.
Les candidatures es presentaran a la secretaria de la societat, la qual donarà justificant de rebuda i registre d’entrada.
El termini màxim per presentar candidatures finalitzarà a les dinou hores del sisè dia, sense tenir en compte el dia de les votacions, abans de la data fixada per celebrar les eleccions.
Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret, a traves i a càrrec de l’associació, a comunicar als associats el seu programa i altres comunicacions, amb un màxim de dos missives. Les llistes de les candidatures presentades es publicaran al tauló d’anuncis de la Societat.

laliraampostina.com utilitza cookies tècniques pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre la navegació. Si continues navegant, acceptaràs l'ús de cookies en cumpliment del Reial Decret-Llei 13/2012.