Convocatòria d’Assemblea Extraordinària

La Junta Directiva de La Lira Ampostina convoca una Assemblea Extraordinària de sòcies i de socis per al pròxim dissabte, 28 d’octubre de 2023, a les 11.00h, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovar, si s’escau, el nomenament dels membres de la junta directiva. Eleccions.
  2. Aprovar, si s’escau, el nomenament dels membres d’una comissió gestora.
  3. Aprovar, si s’escau, la dissolució de la societat. Nomenament d’una comissió de liquidació.

NOTA punt primer ordre del dia,- Art 34.4 dels estatuts socials 4. Els socis que vulguin ser membres de la Junta Directiva, deuran de presentar la corresponent candidatura. Aquesta, per a ser valida, es presentarà en format llista, i estarà integrada, per un minin, de cinc candidats. La Llista especificarà els càrrecs que cada persona ocuparà per al supòsit de ésser elegits.

Les candidatures es presentaran a la secretaria de la societat, la qual donarà justificant de rebuda i registre d’entrada.

El termini màxim per presentar candidatures finalitzarà a les dinou hores del sisè dia, sense tenir en compte el dia de les votacions, abans de la data fixada per celebrar les eleccions.

Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret, a traves i a càrrec de l’associació, a comunicar als associats el seu programa i altres comunicacions, amb un màxim de dos missives.

Les llistes de les candidatures presentades es publicaran al tauló d’anuncis de la societat.

NOTA punt segon de l’ordre del dia,- nomes es debatrà aquest punt de l’ordre del dia si en el transcurs de l’assemblea general no s’aprova el nomenament de la junta directiva,segons el punt primer de l’ordre del dia

FONAMENTS JURIDICS:art 322-1 Òrgans necessaris i voluntaris de la LLEI 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

FUNCIONS//APODERAMENTS de la comissió gestora:

  1. Signar pagaments de nomines i deutes ja meritats. Obtenir el certificat digital FNMT.
  2. Encarregar, negociar i signar un pla d’ajust.
  3. Convocar assemblea general de socis, en un termini màxim de sis mesos, la qual procederà a nomenar els nous membres de la junta directiva

DURACIO, la vigència màxima d’aquesta comissió es fixa en sis mesos.

COMPOSICO: Com a mínim ha d’haver un president, secretari, tresorer, i addicionalment els vocals que es vulguin, fins un màxim de 10 membres.

NOTA punt tercer de l’ordre del dia,- nomes es debatrà aquest punt de l’ordre del dia si en el transcurs de l’assemblea general no s’aprova el nomenament d’una comissió gestora, segons el punt segons de l’ordre del dia.

FONAMENTS JURIDICS : Art 54 dels estatus socials, art 324 i següents de la LLEI 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

laliraampostina.com utilitza cookies tècniques pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre la navegació. Si continues navegant, acceptaràs l'ús de cookies en cumpliment del Reial Decret-Llei 13/2012.