Presentació

Benvolguda/t, L’equip directiu de l’Escola i Centre Professional de Música La Lira Ampostina, en nom de tot el professorat i del personal d’administració i serveis, et donem la benvinguda a un nou curs. El centre té la missió d’oferir ensenyaments musicals en els àmbits instrumental i teòric adreçats als estudiants amb coneixements previs que vulguin obtenir el Títol Professional de Música, o bé aprofundir en la seva formació. D’acord amb l’ordenació curricular dels ensenyaments professionals de música que preveu la LOE (Decret 25/2008, de 29 de gener):

 • Continuarem treballant en el desplegament del PCC d’acord amb el criteri d’autonomia de centres, amb la fita de la millora continuada de la tasca de formació i de l’oferta educativa de l’escola en la mesura dels recursos al nostre abast.
 • A nivell de tràmits administratius i, continuant amb la política del darrer curs, hem adoptat un model de pre-matrícula que ens ha de permetre aprofundir en l’anticipació i una millor planificació dels horaris individuals, una gestió més eficient dels recursos i, en definitiva, oferir un millor servei als nostres estudiants.
 • Des de l’equip docent hem volgut potenciar tot el que fa referència a la pràctica col·lectiva de la música. En aquest sentit, trobareu uns projectes de banda que esperem siguin engrescadors. A més, en la mesura dels recursos de que disposem, continuarem afavorint intercanvis amb altres centres educatius i institucions i en complementar l’activitat acadèmica per mitjà de classes magistrals, cursos i activitats diverses.

Desitgem que aquesta Guia de l’estudiant sigui una eina útil que t’orienti al llarg del curs. Recorda que és un document viu que s’anirà actualitzant al nostre web. Et recomanem que la consultis periòdicament (molt especialment el calendari) per tal de cercar-hi la informació totalment actualitzada.

 
 
Decret de grau professional
Pla d’estudis

PLA D’ESTUDIS

Les diverses matèries obligatòries, optatives i activitats formatives que constitueixen el currículum dels estudis reglats de grau professional, capaciten l’alumne com a intèrpret en les diverses especialitats instrumentals obrint-li l’accés a la interpretació del repertori més representatiu dels grans compositors amb una experiència important en el terreny de la música de conjunt. L’alumne també rep una formació teòrica musical i humanística sòlida en un programa formatiu que no deixa de banda les noves tecnologies aplicades a la música. El contacte freqüent dels estudiants amb el públic, en el marc de les audicions i dels projectes artístics propis o coproduïts amb altres col·lectius artístics, donen als alumnes el rodatge i les pautes necessàries per encarar tota mena de reptes artístics.

Aquesta formació obre a l’estudiant la possibilitat de donar continuïtat, si així ho desitja, als estudis superiors de música o l’acompanya com a complement de qualitat en altres estudis universitaris o itineraris formatius.

En superar els sis anys d’estudis de Grau Professional, l’alumne obté el Títol Professional de Música en l’especialitat instrumental escollida.

 
Música de Cambra

La línia metodològica: “es potencia la participació en les orquestres, banda o diferents grups instrumentals, i també la música de cambra en les seves diferents modalitats.”

Per tal d’estimular la motivació de l’alumnat en l’assignatura de Música de cambra, un millor aprofitament i major gaudi de la seva pràctica, l’assignació de grups en els cursos 3r, 4t, 5è i 6è es farà bàsicament a través del sistema de “Grups preprogramats”. Previament, s’hauran assignat els “Grups de Centre”, on l’alumnat ve designat pels diferents departaments.

 
Tutoria

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar a través de l’estudi musical les capacitats dels alumnes, orientant-los per a aconseguir maduració i autonomia i, els ajuda a prendre decisions en vista de les opcions posteriors. És el conjunt de totes aquelles activitats d’acolliment, d’integració, d’orientació i coordinació pedagògica en els àmbits curriculars i professionals.

En l’acció tutorial hi està implicat, de manera compartida, tot l’equip docent sota la supervisió de l’àrea de tutoria i avaluació del Centre.

A l’inici de cada curs, s’assignarà a cada alumne un professor-tutor que farà el seguiment del seu procés d’aprenentatge.

Avaluació

Segons el Decret 25/2008 de 29 de gener, que estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés:

 • L’avaluació del procés d’aprenentatge serà contínua i integradora, i es durà a terme per a cada assignatura en referència als objectius establerts a l’annex 1 d’aquest decret, i tenint en compte els objectius que el centre estableixi en el projecte curricular (art. 10.1 de l’esmentat decret).
 • Totes les activitats del curs (classes, audicions, exàmens, proves de nivell, etc.) formen part de la valoració final del procés d’aprenentatge que ha seguit l’alumne. En cada assignatura es determinarà el valor específic de cadascuna d’aquestes activitats.
 • L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat que intervé en la formació de l’alumne/a, reunits en junta d’avaluació i coordinats per la persona tutora. Les decisions relatives a les qualificacions de les assignatures es prendran de manera col·legiada (art. 10.2 de l’esmentat decret).
 • Els resultats de l’avaluació de cada assignatura del currículum s’expressaran per mitjà d’una escala de puntuació d’1 a 10 sense decimals, i serà necessària una qualificació mínima de 5 per considerar-la positiva (art. 10.3 de l’esmentat decret).

Promoció de curs

L’alumne pot promocionar de curs amb dues assignatures suspeses. L’alumne pot recuperar aquestes assignatures pendents (una o dues) mitjançant la superació de proves extraordinàries. Amb tres assignatures suspeses l’alumne no podrà promocionar ni tenir opció a fer les proves extraordinàries i haurà de repetir curs.

Repeticions

L’alumne repetirà curs si ha suspès tres assignatures.
El centre pot eximir l’alumne de cursar aquelles assignatures que ja ha aprovat.
En cas de repetir les assignatures aprovades es tornaran a avaluar.

Promoció extraordinària

Són aquelles en les que no se segueix la correlativitat dels cursos degut a la diferència del nivell de l’alumne/a amb el que es requereix pel curs que està realitzant. Aquestes promocions es decidiran mitjançant la convocatòria de juntes extraordinàries.
Si la comissió d’avaluació ho considera convenient i, a proposta del tutor, l’alumne podrà promocionar a un curs diferent del següent amb una prova de nivell extraordinària, però es necessari que la mitjana de les assignatures troncals (instrument i llenguatge / harmonia del curs anterior) sigui 8 o 9.
Aquesta prova serà per constatar el nivell de la resta d’assignatures (excepte instrument) del curs promocionat. No es pot promocionar de manera extraordinària el curs que han fet la prova d’accés al centre.

Informes d’avaluació

A final de cada quadrimestre l’alumne i/o pares rebran de part del tutor una valoració específica del seu procés d’aprenentatge, i el corresponent informe d’avaluació. Aquest informe recollirà una puntuació de l’1 al 10 de cada assignatura.

Adreceu-vos a l’apartat Normativa acadèmica per ampliar informació respecte a qüestions en referència a:

 • permanència en el grau professional
 • promoció de curs
 • assignatures pendents
 • promoció extraordinària
Simultaneïtat d'estudis
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb estudis de música

Els alumnes que estiguin cursant ESO i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d’ESO en els termes que s’indiquen en aquest document.

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de música, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs.

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret.

L’alumne/a que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d’ESO de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors.

A efectes d’aquest document, les hores d’atenció educativa alternativa a la religió es consideren dins del còmput global d’hores de les matèries optatives.

La relació dels centres autoritzats (conservatoris de música, centres professionals de música i escoles de música autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del Departament.

Les convalidacions i reconeixements de matèries que s’indiquen en aquest document no són d’aplicació als alumnes que estudien en centres integrats, ja que el currículum impartit en aquests centres ja té en compte la simultaneïtat dels estudis.

 Matèries convalidables

Es poden convalidar les matèries següents:

 • Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO).
 • Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).
 • Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la música.No són convalidables ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs.Documentació a presentar.
 • “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1), acompanyada de “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CMU1).

Procés de convalidació

 • La persona interessada presenta al centre on cursa l’ESO, durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1) acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CMU1).
 • En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la documentació que se li ha lliurat.
 • La direcció del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries optatives i/o de la matèria de música de l’educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen ensenyaments professionals en un conservatori o en un centre professional de música” (Model EMU2).
 • La resolució es notifica per escrit a les persones interessades i, en cas de disconformitat, hom hi pot presentar recurs davant la direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant la gerència del Consorci d’Educació en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.
 • En els documents d’avaluació de l’ESO es farà constar l’adaptació curricular com a pla individualitzat (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució de la direcció del centre.
 • Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

Alumnes que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

Matèries que es poden reconèixer

Les matèries d’ESO es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària a l’escola de música d’entre tres (3) i quatre (4) hores setmanals.

Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

 • Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).
 • Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la música.No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs.Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària de quatre (4) hores setmanals o més Se’ls poden reconèixer les matèries següents:
 • Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO).
 • Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).
 • Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la música.

No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs.

Documentació a presentar

 • “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1), acompanyada de “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada on s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de música en l’ESO” (Model CMU2).

Procés de reconeixement

 • La persona interessada presenta al centre on cursa l’ESO, durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada on s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de música en l’ESO” (Model CMU2).
 • En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la documentació que se li ha lliurat.
 • La direcció del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de matèries optatives i/o la matèria de música de l’educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen ensenyaments de música en una escola de música autoritzada” (Model EMU3).
 • La resolució es notifica per escrit a les persones interessades i, en cas de disconformitat, hom hi pot presentar recurs davant la direcció dels serveis territorials.
 • Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.
 • Durant el mes de setembre, i amb una periodicitat quadrimestral, els dos centres estableixen el “Pla de seguiment per als alumnes que cursen simultàniament l’etapa d’ESO i estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model EMU4).
 • La direcció del centre de secundària assigna un professor/a, preferentment el/la que imparteix l’àrea de música o bé un membre de l’equip directiu, perquè actuï de referent i de responsable de coordinació amb el centre de música on estigui matriculat l’alumne/a. El director/a del centre on està matriculat dels estudis de música actua com a responsable per tal de coordinar-se amb el professor/a del centre on l’alumne/a cursa l’ESO i fer el seguiment de l’alumne/a pel que fa al progrés i a l’assistència.
 • El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l’alumne/a. Els alumnes que no compleixin les directrius establertes en el Pla de seguiment s’incorporaran a les matèries de secundària en les condicions que el centre de secundària determini.

Simultaneïtat de l’etapa de batxillerat i els estudis de música

Els alumnes que estiguin cursant batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries corresponents a la franja d’optativitat del batxillerat i, segons els casos, d’una matèria de modalitat d’un dels dos cursos, en els termes que s’indiquen en aquest document.

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de música, la sol·licitud s’haurà de renovar cada curs.

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret.

L’alumne/a que en cada curs de batxillerat cursi més de tres matèries de modalitat, per haver triat com a optativa una quarta matèria de modalitat, pot demanar la convalidació d’una matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el nombre de matèries de modalitat que cursa.

En el segon curs de batxillerat els alumnes podran acumular les hores que corresponien al primer curs sempre que no haguessin demanat aleshores la convalidació o el reconeixement de totes o d’una part de les hores que pertocaven, tot i reunir els requisits per fer-ho.

L’alumne/a que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries de batxillerat de què hagués gaudit en cursos acadèmics anteriors.

La relació dels centres autoritzats (conservatoris de música, centres professionals de música i escoles de música autoritzades) es pot consultar al cercador de centres del Departament.

Les convalidacions i reconeixements de matèries que s’estableixen en aquest document no són d’aplicació als alumnes que estudien en centres integrats, ja que el currículum impartit en aquests centres ja té en compte la simultaneïtat dels estudis.

B.1. Alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional

Matèries convalidables
Les matèries que es poden convalidar són:

 • Matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs).
 • Una matèria de modalitat d’un dels dos cursos. Documentació a presentar

 “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional” (Model BMU1), acompanyada de “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CMU1).

Procés de convalidació

 • La persona interessada presenta al centre on cursa el batxillerat, durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional” (Model BMU1), acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a” (Model CMU1).
 • En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la documentació que se li ha lliurat.
 • La direcció del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional” (Model BMU2).
 • La resolució es notifica per escrit a les persones interessades.
 • En els documents d’avaluació de batxillerat es farà constar l’adaptació curricular com a pla individual (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució de la direcció del centre.
 • Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

  Per poder sol·licitar el reconeixement de matèries de batxillerat cal complir els requisits següents:

  1. Cursar estudis en alguna de les escoles de música autoritzades, que es poden consultar al cercador de centres del Departament,
  2. Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música en un conservatori o en un centre professional.
  3. Cursar estudis de música que incloguin, com a mínim: llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup.

  Les matèries es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries.

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària d’entre tres (3) i cinc (5) hores setmanals.

Matèries que es poden reconèixer
Les matèries que es poden reconèixer són:

• Matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs).

Documentació a presentar

 • “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU3), acompanyada de
 • “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat” (Model CMU3).Procés de reconeixement
 • La persona interessada presenta al centre on cursa batxillerat, durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU3), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat” (Model CMU3).
 • En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la documentació que se li ha lliurat.
 • La direcció del centre resol la sol·licitud seguint el model de la “Resolució per la qual es concedeix el reconeixement de matèries de la franja d’optativitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU4).
 • La resolució es notifica per escrit a les persones interessades.
 • En els documents d’avaluació de batxillerat es farà constar l’adaptació curricular com a pla individual (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució de la direcció del centre.
 • Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària de cinc (5) hores setmanals o més Matèries que es poden reconèixer.
Les matèries que es poden reconèixer són:

 • Matèries corresponents a la franja d’optativitat (fins a un màxim de 4 hores per curs).
 • Una matèria de modalitat d’un dels dos cursos. Documentació a presentar
 • “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU3), acompanyada de
 • “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat” (Model CMU3).

  Procés de reconeixement

 • La persona interessada presenta al centre on cursa el batxillerat, durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU3), acompanyada del “Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’optativitat i d’una matèria de modalitat” (Model CMU3).
 • En el moment de la seva presentació, el centre lliura a la persona interessada una diligència d’acusament de recepció de la sol·licitud, amb data i signatura de persona autoritzada del centre, formulada sobre una fotocòpia de la documentació que se li ha lliurat.
 • La direcció del centre ha de trametre la sol·licitud i la certificació (documents CMU3 i BMU3) a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, la qual resoldrà, ho comunicarà al centre, i aquest a l’alumne/a. En el cas que l’alumne/a no sol·liciti la reducció de la matèria de modalitat, la direcció del centre resoldrà la sol·licitud directament, amb el model BMU4.
 • La resolució es notifica per escrit, des del centre, a les persones interessades.
 • En els documents d’avaluació de batxillerat es farà constar l’adaptació curricular com a pla individual (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució de la Direcció General o de la direcció del centre que correspongui al cas.
 • Les matèries que s’hagin reconegut no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.B.3. Convalidació de determinades matèries de batxillerat de la modalitat d’arts (via d’arts escèniques) amb determinades matèries dels ensenyaments professionals de música
 

Sens perjudici del que s’estableix a l’apartat B.1, els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música en un conservatori o en un centre professional i el batxillerat de la modalitat d’arts en la seva via d’arts escèniques, podran obtenir de la direcció del centre la convalidació de determinades matèries de modalitat del batxillerat, tal com disposa el RD 242/2009, de 27 de febrer (BOE 28 de febrer).

Per obtenir la convalidació cal presentar un certificat acadèmic emès pel conservatori o pel centre professional de música que acrediti la superació de les matèries dels ensenyaments professionals de música que són equivalents a les matèries de batxillerat que es volen convalidar. Les matèries de batxillerat objecte de convalidació no es tenen en compte en el càlcul de la nota mitjana.

B.4. Substitució de la modalitat de batxillerat pels ensenyaments professionals de música (“batxillerat de música”)

A efectes d’aquest document, s’entén per “batxillerat de música” el que es compon de les matèries següents:

 • Matèries comunes de batxillerat (cursades en qualsevol centre de batxillerat).
 • Matèries d’ensenyaments professionals de música (cursades en un conservatori o en un centre professional de música).—Alumnes de cinquè i sisè d’ensenyaments professionals de música.
 • Els alumnes que cursen el batxillerat i, simultàniament, els cursos cinquè o sisè d’ensenyaments professionals de música en un conservatori o en un centre professional poden cursar només les matèries comunes de batxillerat (El treball de recerca no es considera matèria comuna.)
 • La inscripció en aquestes condicions, que es pot fer en qualsevol centre de batxillerat, no requereix una autorització específica, si bé en iniciar el batxillerat l’alumne o alumna haurà d’indicar que no vol cursar una modalitat, i caldrà que presenti al centre un certificat d’inscripció al curs cinquè o sisè d’ensenyaments professionals de música expedit pel conservatori o pel centre professional (Model CMU1).
 • En superar les matèries comunes del batxillerat i completar els ensenyaments professionals de música, l’alumne o alumna pot sol·licitar el títol de batxiller, si bé no té dret al reconeixement de modalitat. El càlcul de la qualificació final de batxillerat d’aquest alumne/a l’estableix la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, per a la qual cosa el centre de batxillerat li haurà de trametre sengles certificats acreditatius dels estudis de batxillerat i dels estudis d’ensenyaments professionals de música.
 • Per accedir a les PAU són d’aplicació les condicions que s’estableixin en la normativa corresponent.—Alumnes d’altres cursos d’ensenyaments professionals de música.
 • Els alumnes que fan altres cursos d’ensenyaments professionals de música (anteriors a 5è) i, simultàniament, el batxillerat, també poden optar per la forma d’inscripció (cursar només les matèries comunes) que s’indica en el punt anterior, si bé en aquest cas han de demanar la corresponent autorització a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.
 • En superar les matèries comunes de batxillerat i completar els ensenyaments professionals de música, l’alumne/a pot sol·licitar el títol de batxiller, si bé no té dret al reconeixement de modalitat.
 • El càlcul de la qualificació final de batxillerat d’aquest alumne/a l’estableix la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, per a la qual cosa el centre de batxillerat li haurà de trametre sengles certificats acreditatius dels estudis de batxillerat i dels estudis d’ensenyaments professionals de música.
 • Per accedir a les PAU són d’aplicació les condicions que s’estableixin en la normativa corresponent.

—Canvi d’opció

L’alumne/a que a primer curs de batxillerat hagi iniciat una de les modalitats de batxillerat podrà canviar a l’opció “batxillerat de música” en iniciar el segon curs, tal com s’estableix en els dos paràgrafs anteriors.

L’alumne/a que a primer curs hagi iniciat l’opció “batxillerat de música” i vulgui canviar d’opció i fer una de les modalitats establertes a l’ordenament, haurà de cursar les matèries de modalitat corresponents a primer curs.

B.5. Tramitació del títol de batxiller i proves d’accés a la universitat (PAU) dels alumnes d’ensenyaments professionals de música.

—Alumnes d’ensenyaments professionals de música que han cursat una modalitat de batxillerat

Els alumnes que, tot i haver obtingut la convalidació o el reconeixement de les hores corresponents a la franja d’optativitat i/o d’una matèria de modalitat del batxillerat, han cursat una de les modalitats establertes a l’ordenament i han superat totes les matèries que conformen el seu currículum, poden sol·licitar la tramitació del títol de batxiller, independentment del fet que hagin completat o no els estudis d’ensenyaments professionals de música.

—Alumnes d’ensenyaments professionals de música que no han cursat cap modalitat de batxillerat (alumnes de “batxillerat de música”)

Els alumnes d’ensenyaments professionals de música que només han cursat les matèries comunes de batxillerat no poden sol·licitar el títol de batxiller fins que no hagin superat, a més de les matèries comunes de batxillerat, els estudis d’ensenyaments professionals de música. Un cop superades les matèries comunes de batxillerat i els ensenyaments professionals de música, aquests alumnes es poden presentar a les PAU d’acord amb les condicions que s’estableixin en la normativa corresponent.

C. Quadres de simultaneïtat dels estudis de música amb l’ESO i el batxillerat

Tot seguit es resumeixen esquemàticament les situacions de simultaneïtat d’estudis considerades en aquest document.

ESO / MÚSICA

CONSERVATORI O CENTRE PROFESSIONAL

ESCOLA AUTORITZADA

SITUACIÓ 1 Cursant entre 3 i 4 hores

SITUACIÓ 2 Cursant 4 hores o més

Reducció màxima per curs

 • 4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria optativa específica de 4t (*)
 • música(matèria comuna de 1r a 3r)

• 4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria optativa específica de 4t(*)

 • 4 hores matèries optatives de 1r a 3r i una matèria optativa específica de 4t(*)
 • música (matèria comuna de 1r a 3r)

Reducció —convalidació— segons els models:

Reducció —reconeixement— segons els models:

CMU1 – Certificat conservatori o centre professional

EMU1 – Sol·licitud alumnes EMU2 – Resolució

CMU2 – Certificat escola de música autoritzada EMU1 – Sol·licitud alumnes
EMU3 – Resolució
EMU4 – Pla de seguiment quadrimestral

(*) Aquesta matèria específica de 4t d’ESO ha de ser la matèria de música o, en el cas que l’itinerari escollit per l’alumne/a no la inclogui, podrà correspondre a una altra matèria optativa específica.

BATXILLERAT / MÚSICA

CONSERVATORI O CENTRE PROFESSIONAL

ESCOLA AUTORITZADA

SITUACIÓ 1 Cursant entre 3 i 5 hores

SITUACIÓ 2 Cursant 5 hores o més

Reducció màxima

 • 4 hores franja d’optativitat per curs
 • 4 hores d’una matèria de modalitat d’un dels dos cursos

• 4 hores franja d’optativitat per curs

• 4 hores franja d’optativitat per curs

• 4 hores d’una matèria de modalitat d’un dels dos cursos

 

Requisits:

 • cursar estudis en una escola de música autoritzada,
 • haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de música,
 • cursar estudis que incloguin, com a mínim, llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup

Reducció —convalidació— segons els models:

Reducció —reconeixement— segons els models:

CMU1 – Certificat conservatori o centre professional

BMU1 – Sol·licitud alumnes BMU2 – Resolució

CMU3 – Certificat escola de música autoritzada

BMU3 – Sol·licitud alumnes BMU4 – Resolució

CMU3 – Certificat escola de música autoritzada

BMU3 – Sol·licitud alumnes Resolució DGFPIERE

Beques per a Grau Professional

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

a) Quanties fixes
– Quantia fixa lligada a la renda
– Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
– Beca bàsica
b) Quantia variable
– Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.


Accedeix

Professorat repertorista

L’Escola i Centre Professional de Música La Lira Ampostina posa a disposició del professorat i alumnat un conjunt de pianistes repertoristes.

L’organització específica del treball amb el pianista repertorista és responsabilitat de cadascun dels departaments afectats i el cap d’estudis.

Audicions organitzades pel professorat d’instrument

 • Núm. màxim per curs i professor/a: 3.
 • Calendari general d’audicions: s’establirà des dels departaments, d’acord amb la planificació dels professors/es instrumentistes.
 • Partitures: els professors/es entregaran el llistat de partitures per l’audició del primer quadrimestre abans del 1 de novembre, i el del segon quadrimestre abans de l’1 de març.
 • En el cas de l’alumnat de sisè curs, els professors/es hauran d’entregar el llistat complet de tot el curs abans del 30 de novembre.
 • En el cas de les activitats organitzades per la direcció del centre (setmana cultural / jornada de portes obertes / etc.), aquesta establirà en cada cas els criteris generals d’acord amb la normativa vigent.

Proves d’accés a centres de grau superior
Les obres que s’interpretaran seran les treballades durant el curs. En cas de repertori nou establert per la normativa de les proves d’accés a centres de grau superior, es consideraran les possibilitats dels canvis imprescindibles, sempre d’acord amb el cap d’estudis, el cap de departament i el/la pianista repertorista corresponent.

Proves banda/orquestra
No serà necessària fer cap prova per accedir-hi, són assignatures optatives obligades.

Aules d’assaig
El centre posarà a disposició aules d’assaig en qualsevol època de l’any, paral·lelament a les activitats del centre, especialment per preparar les proves d’accés a grau superior de música. Els caps de cada departament entregaran a el/la cap d’estudis, un mes abans de la realització d’aquestes activitats, una relació de les necessitats concretes (nombre, dia i hora) d’espais.

Activitats externes al centre
Les activitats externes al centre, a excepció de les proves d’accés al grau superior, no són responsabilitat del pianista repertorista, menys en el cas d’aquelles activitats organitzades per la direcció del centre.