Els estudis de grau professional són ensenyaments reglats adreçats a alumnat que, per les seves especials aptituds i voluntat, vulguin obtenir el Títol Professional de Música o bé aprofundir en la seva formació.

Per accedir-hi cal superar la prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que:

 • Es convoca cada any.

 • La inscripció a la prova es fa durant els mesos de febrer/març (publicació de dates cada any).

 • Té dues convocatòries: maig i setembre (setembre és convoca quan queden places vacants).

 • Pot fer-se per a qualsevol dels sis cursos dels estudis de grau professional.

Informació general

 1. Què són aquests estudis i quin títol s’obtè?
  Són estudis reglats formats per sis cursos, per cada especialitat instrumental, i amb els que s’obtè el “Títol professional de música” emès per la Generalitat de Catalunya.
 2. Necessito tenir coneixements musicals per cursar-lo?
  Sí, ja que cal fer una prova per accedir-hi.
 3. On puc començar a estudiar música si no tinc cap coneixement?L’Escola de Música de La Lira Ampostina, ofereix una àmplia oferta educativa amb itineraris diversos, sense la necessitat de realitzar-hi una prova d’accés.

  A més, et preparem per a que puguis realitzar la prova d’accés amb èxit.

 4. Hi ha límit d’edat?
  No. Pots cursar els estudis de grau professional sigui quina sigui la teva edat.
 5. Si sóc estranger, quines condicions hi ha per estudiar al Centre Professional de Música?
  A més de les generals, cal que tinguis el N.I.E. (número d’identificació d’estrangeria).
 6. Després de cursar aquests estudis podré entrar al grau superior?
  L’obtenció del Títol professional de música no dóna accés directe als centres de grau superior. Cal superar també una prova d’accés.
 7. Amb el Títol de grau professional de música puc excercir la docència en una escola d’educació primària, en un institut, en una escola de música o en un conservatori? 
  No. Per exercir la docència en centres reglats de música cal seguir estudis universitaris específics o de nivell equivalent.

Proves d’accés

 1. Què he de fer per cursar els estudis de grau professional?
  Cal que t’inscriguis i superis la prova d’accés.
 2. En què consisteix la prova d’accés? 
  La prova consta de dues parts. La primera és de llenguatge musical i la segona d’instrument.
 3. Em puc presentar a més d’una especialitat instrumental?
  Sí. Et pots presentar a tantes especialitats instrumentals com vulguis. No caldrà que repeteixis la prova de llenguatge musical, ja que serà vàlida per a les altres especialitats a les que et presentis. En cas que et presentis a diferents nivells sempre es comptabilitzarà la del curs superior al que optis.
 4. En quines dates es convoca la prova d’accés?
  La prova la convoca cada any el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La inscripció es fa al llarg dels mesos de febrer/març i la prova es fa en els mesos de maig/juny. Posteriorment es publica la llista d’admesos. En cas que hi hagi places vacants hi ha una segona convocatòria al setembre.
 5. Hi ha un límit de convocatòries a la prova d’accés a la que els candidats es puguin presentar?
  No. Et pots presentar tantes vegades com vulguis.
 6. El fet de superar la prova suposa l’admissió al centre? 
  La superació de la prova no suposa l’admissió automàtica al centre, i està supeditada al nombre de places disponibles. Les places seran atorgades per rigorós ordre de puntuació.
 7. He de venir amb un pianista repertorista?
  Sí, en tots els instruments cal portar repertorista, excepte en els instruments polifònics (Arpa, Guitarra, Piano).
 8. Quina vigència té la prova? 
  La prova només serveix per al curs acadèmic per al qual es du a terme. En cas que el candidat superi la prova però no obtingui plaça al centre, haurà de repetir-la el curs següent, si encara vol accedir-hi.
 9. Si vinc d’un altre conservatori, cal que faci la prova d’accés?
  No cal que la facis, has de formalitzar la preinscripció (trasllat d‘expedient) en les dates marcades pel Departament d’Ensenyament i adjuntar un certificat de qualificacions.

Organització dels estudis

 1. Quantes hores lectives es fan a la setmana?
  Ho pots consultar en el pla d’estudis de cada instrument.
 2. Quin preu té cada curs?
  Pots consultar els preus presencialment o a través del correu info@laliraampostina.com
 3. Hi ha beques?
  Sí. Cada any la Societat Musical La Lira Ampostina i la Generalitat de Catalunya ofereixen ajuts pels estudis.
 4. Com puc saber quins horaris tindré?
  En el moment de matrícula és quan esculls els teus horaris.
 5. Quan m’haig de matricular?
  La matrícula es fa a finals de juny/principis de juliol. El centre publica el calendari i horari individual de matrícula i tota la documentació i formularis necessaris.
 6. Puc canviar d’especialitat instrumental un cop iniciats els estudis? 
  No. Si ets alumne d’una determinada especialitat i vols deixar-la per cursar-ne una altra has de realitzar la prova d’accés de l’especialitat a la que vulguis accedir.
 7. Puc tenir assignatures convalidades de l’institut o altres centres educatius?
  Sí. Cal sol·licitar la convalidació d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament.
 8. Puc estudiar més d’un instrument alhora? 
  Sí, això s’anomena doble especialitat. Les assignatures comunes només cal cursar-les en una de les especialitats. També pots estudiar instrument complementari com assignatura optativa.
 9. Quants cursos puc repetir?
  Pots repetir dues vegades al llarg dels sis cursos, però el mateix curs només el pots repetir una vegada.
 10. Amb quantes assignatures suspeses puc passar de curs?
  Amb dues.
 

Accés al centre

Els ensenyaments reglats de música s’estructuren en un Grau Professional de sis cursos acadèmics de durada.

S’accedeix al primer curs mitjançant la superació de la prova d’accés que determina el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es pot accedir a un curs diferent del primer sense haver realitzat els cursos anteriors, prèvia superació d’una prova d’accés específica per cada curs.

RESOLUCIÓ EDU/131/2024, de 23 de gener, de convocatòria de les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2024-2025.

Es convoquen cada any. La inscripció a la prova es fa durant els mesos de febrer/març (publicació de dates cada any). Té dues convocatòries: maig/juny i setembre (setembre es convoca quan queden places vacants). Pot fer-se per a qualsevol dels sis cursos dels estudis de grau professional. Web del Departament d’Ensenyament i normativa: clic aquí

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya convoca les proves específiques d’accés als ensenyaments professionals de música i publica el calendari de preinscripció i matriculació al Grau Professional i el calendari de les proves d’accés. El Centre Professional de Música La Lira Ampostina publicarà el calendari per tal de poder inscriure’s en el termini establert i elaborarà un calendari de preinscripció i matriculació i publica les dates i horaris de les proves d’accés. Els alumnes que ja estan cursant estudis al centre i que volen renovar la matrícula per al curs següent han d’omplir un document de reserva de plaça durant el període de preinscripció. Posteriorment hauran de formalitzar la sol·licitud de matrícula. Els sol·licitants de nou ingrés que volen accedir al Grau Professional han de fer la inscripció a les proves d’accés al Centre Professional de Música La Lira Ampostina en els terminis corresponents. Si superen la prova d’accés, han de formalitzar la matrícula en el termini establert.

Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música. S’accedeix als ensenyaments professionals de música mitjançant la superació de la prova especifica d’accés. Es pot accedir a un curs del Grau Professional diferent del primer, sense haver fet els cursos anteriors, mitjançant la superació d’una prova especifica en què l’aspirant demostra que té la maduresa, les condicions, els coneixements i les capacitats necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. També cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que ja estan cursant aquests ensenyaments i les persones que ja estan cursant aquests ensenyaments i volen canviar de centre.

Presentació de sol·licituds

La inscripció a la prova especifica d’accés a aquests ensenyaments i la preinscripció a un determinat centre es formalitzen mitjançant una única sol·licitud que es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat, en el centre on es vol fer la prova. En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de prova sense que això constitueixi una duplicitat.

Calendari de preinscripció i matrícula

Abans de la data de la prova d’accés, cada centre publicarà al seu tauler d’anuncis l’oferta de places per curs i especialitat, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i la llista d’alumnes admesos del primer curs dels ensenyaments professionals.

Documentació que s’ha de presentar i criteris de prioritat

Documentació:

Original i fotocopia del DNI, NIE o passaport de l’alumne. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
Si l’alumne es menor d’edat també s’ha de presentar:

Original i fotocopia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Original i fotocopia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant es estrangera, de la targeta de residencia on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
Criteri específic de prioritat que s’aplica: qualificació de la prova d’accés. Podeu descarregar en un sol document la guia dels tràmits i la documentació que cal presentar.

Assignació

En l’admissió en aquests ensenyaments les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova d’accés. Si la demanda de places es superior a l’oferta de places de l’especialitat, s’adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d’accés en el centre. En els ensenyaments professionals de música, en el cas de situacions d’empat es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d’instrument de la prova d’accés i, si encara es manté la situació d’empat, s’aplica el sorteig per obtenir el número de desempat, aquest sorteig es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. De segon a sisè curs de Grau Professional de música, cada centre farà una reserva del 10% de les places vacants per als alumnes amb trasllat d’expedient.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matricula en les dates que marca el Departament d’Educació.

www.ensenyament.gencat.cat

Proves d'accés

Inscripció:

Del 25 de juny al 5 de juliol de 2024

Presentar tota la documentació degudament emplenada i escanejada

Contacte secretaria:

977 701 004

Horari d'atenció al públic: De 9:00 h a 13:00 h i de 16:00 h a 19:00 h

Horari d'estiu: De 9:00 h a 14:00 h

Proves:

La primera part de la prova de primer curs es durà a terme el 24 de maig de 2024 a partir de les 10 h

Documents

Documentació per a les proves d'accés

Sol·licitud inscripció proves d'accés

Orientacions

Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions d’exàmens, es presentaran mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre.

Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica. Excepcionalment, es donarà cita prèvia per atenció presencial.