Assemblea General de sòcies i socis 2020

La situació actual de pandèmia que provoca la COVID-19 dificulta convocar una Assemblea General de sòcies i socis dins del marc estatutari vigent, que alhora sigui compatible amb les mesures sanitàries establertes. Per la importància dels temes que s’han de tractar, la Societat té la necessitat de convocar l’Assemblea General de sòcies i socis, la qual s’ha de realitzar amb totes les garanties  jurídiques i sanitàries.

La situació sanitària impossibilita convocar l’Assemblea de forma presencial. La normativa vigent, com alternativa a la tradicional de realitzar les assemblees de socis,  ha previst dues noves formes, una primera que preveu que es poden fer reunions i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, i si no és possible, una segona, que preveu  que es poden adoptar acords sense reunió. Tant en una forma com en l’altra la normativa exigeix una sèrie de  condicions que cal complir, les quals tenen la seva complexitat. La videoconferència demana que cal garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió de vot, i per la seva banda els acords sense reunió demanen garantir el dret d’informació i la constància de la recepció i autenticitat del vot, i que ho decideixi un vint per cent de les persones associades.

Vist tot l’exposat, la Junta Directiva, reunida en sessió el dia 1 d’octubre de 2020, va acordar:

PRIMER,- Convocar assemblea informativa, a realitzar en videoconferència, el dia 29 de novembre de 2020 a les 11.00h, per tal d’explicar els punts de l’ordre del dia de l’Assemblea General ordinària de sòcies i socis, convocada seguidament. La reunió es farà utilitzant l’eina Google Meet, al següent enllaç:

https://meet.google.com/fdk-ciaz-cih

SEGON, Convocar a l’Assemblea General Ordinària de sòcies i socis, que tindrà lloc el proper diumenge, dia 20 de desembre de 2020 a les 11.00h, en la forma d’acord sense reunió, per tractar del següent ordre del dia (Nota 2: sistema de votació):

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior l’assemblea general ordinària de socis.
  2. Examen i aprovació, si s’escau, de l’estat de Comptes i moviment de socis.
  3. Informe de la Presidència.
  4. Renovació de càrrecs: vicepresidenta/t, secretària/ari, tresorera/er i set vocals (art.36 estatuts socials) (vegeu Nota 1)
  5. Torn obert de paraules.

LA JUNTA DIRECTIVA

Amposta a 21 de novembre de 2020

NOTA 1 – Art 34.4 dels estatuts socials. Els socis que vulguin ser membres de la Junta Directiva, deuran de presentar la corresponent candidatura. Aquesta, per a ser vàlida, es presentarà en format llista, i estarà integrada, per un mínim de cinc candidats. La llista especificarà els càrrecs que cada persona ocuparà per al supòsit d’ésser elegits.

Les candidatures es presentaran a la secretaria de la societat, la qual donarà justificant de rebuda i registre d’entrada.

El termini màxim per presentar candidatures finalitzarà a les dinou hores del sisè dia, sense tenir en compte el dia de les votacions, abans de la data fixada per celebrar les eleccions.

Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret, a traves i a càrrec de l’associació,  a comunicar als associats el seu programa i altres comunicacions, amb un màxim de dos missives.

Les llistes de les candidatures presentades es publicaran al tauló d’anuncis de la societat.


NOTA 2 – Votació: les sòcies i els socis, durant el període comprès entre els dies 14 (dilluns) i 18 (divendres) de desembre de 2020, a la seu social, en horari oficina, podran dipositar el seu vot per a cadascun dels punts de l’ordre del dia.

laliraampostina.com utilitza cookies tècniques pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre la navegació. Si continues navegant, acceptaràs l'ús de cookies en cumpliment del Reial Decret-Llei 13/2012.